POLITYKA PRYWATNOŚCI
Awaken

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) określa, w jaki sposób zbierane i przetwarzane są dane osobowe użytkowników korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową https://awkn.pro(dalej „Usługi”) oraz jakie prawa przysługują użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane.

 2. Administratorem danych osobowych jest Awaken Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 23, 40-246 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KRS: 0000699471, NIP: 6462961375, REGON: 368023438 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

 3. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem hello@awkn.pro . lub za pomocą tradycyjnej poczty, przez wysłanie listu na wskazany wyżej adres Spółki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

 2. Administrator nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna. W razie wątpliwości, rodzice i opiekunowie proszeni są o kontakt pod adresem hello@awkn.pro

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

 • realizacji prośby o kontakt lub w celu przedstawienia naszej oferty;

 • dostarczenia usług, na które użytkownik wyraził zgodę. Zgoda użytkownika może zostać cofnięta w każdym czasie, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania usług świadczonych na jej podstawie.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych, w zależności od przypadku, jest niemożność m.in. uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania, niemożność otrzymania newslettera, niemożność wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

  1. Podane przez użytkowników dane wykorzystywane są do: udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, przesyłania newslettera, w tym informacji handlowych oraz o produktach i usługach, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a także w celach statystycznych.

  2. Adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

  3. Podanie powyższych danych osobowych przez użytkownika nie jest obligatoryjne, a ich niewskazanie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków dla użytkownika.

  4. W ramach świadczenia usługi przesyłania Newslettera zbierane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail. Niewskazanie adresu e-mail uniemożliwi świadczenie usługi na rzecz użytkownika.

PLIKI COOKIES

 1. Administrator przetwarza również informacje dotyczące użytkowników poprzez pliki cookies.

 2. Strona internetowa https://awkn.pro posiada wdrożoną technologię, umożliwiającą zbieranie informacji o preferencjach użytkowników.

 3. Administrator niniejszym oświadcza, że za pośrednictwem strony internetowej otrzymuje wyłącznie informacje przechowywane w plikach cookie i że nie zbiera żadnych dodatkowych informacji dotyczących użytkowników. W szczególności, Administrator oświadcza, że strona nie wykorzystuje tzw. śledzących plików cookie (tracking cookies).

 4. Cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na komputerze lub w mobilnym urządzeniu użytkownika.

 5. Pliki cookie są wykorzystywane w celu ulepszenia funkcjonowania lub poprawy wydajności stron internetowych i innych usług online. Stosowane są one w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk.

 6. Administrator może wykorzystywać następujące rodzaje plików cookie:

   1. Essential cookies – niezbędne dla funkcjonowania usług, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po nich i wykorzystywanie ich funkcji.

   2. Performance cookies – obejmują cookie analityczne, zbierają informacje o korzystaniu z usługi przez użytkownika i umożliwiają Administratorowi ulepszenie sposobu jej działania.

   3. Functionality cookies – umożliwiają zapamiętywanie wyborów dokonanych przez użytkownika na stronie internetowej i zapewniają wzbogacone i bardziej spersonalizowane funkcje.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do spełnienia celów określonych w niniejszej Polityce. W niektórych wyjątkowych sytuacjach dłuższe okresy retencji mogą być wymagane przez przepisy prawa.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przestanie być niezbędne do dostarczania usług wskazanych powyżej, Administrator zobowiązany jest do ich usunięcia lub anonimizacji. W szczególności:

 1. dane powiązane z konkretną usługą przetwarzane będą przez czas trwania umowy dotyczącej dostępu do tej usługi (Forum), a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne (tj. w razie wystąpienia potencjalnego ryzyka roszczeń dotyczących usług Spółki – okres przechowywania może wynieść do 10 lat od dnia wymagalności roszczenia (okres przedawnienia), lub okres trwania postępowania sądowego i okres egzekucji wyroków) lub na cele rozliczeniowe,

 2. dane zbierane na podstawie zgody użytkownika (Newsletter), przetwarzane będą przez czas, na który zgoda została udzielona, jednak nie dłużej niż jest to zgodne z celem przetwarzania, a następnie przez okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe,

 3. w przypadku kontaktu z Administratorem dane użytkownika, w tym korespondencja z użytkownikiem przetwarzane będą tak długo, jak będzie to potrzebne do udzielenia pomocy, a następnie na okres wymagany ze względu na cele prawne lub rozliczeniowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez innych użytkowników lub osoby trzecie jakichkolwiek danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie przez samych użytkowników.

ZAUFANI PARTNERZY (PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE)

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione Zaufanym Partnerom Administratora, którzy pomagają w dostarczaniu usług użytkownikom (np. rozsyłanie Newslettera).

 2. Administrator zapewnia, że zawsze dostarcza partnerom minimum informacji niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których współpraca została nawiązana.

 3. Zaufani Partnerzy mogą mieć potencjalny lub rzeczywisty dostęp do ograniczonych danych o użytkownikach oraz przetwarzać je w imieniu Administratora.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez Administratora,

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika z bazy danych Administratora,

 • prawo żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych użytkownika w uzasadnionych przypadkach,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika,

 • prawo przenoszenia danych osobowych użytkownika do innego podmiotu,

 • prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych.

 1. W celu realizacji wskazanych wyżej uprawnień prosimy o kontakt emailowy na adres kontakt@time4.pl .

 2. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na adres Administratora: hello@awkn.pro

 3. W celu wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych, użytkownik może zgłosić się do lokalnego organu ochrony danych osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania strony internetowej.